Į pradžią / Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

„Lensor.lt" internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau – Pardavėja) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.lensor.lt

1. Bendrosios nuostatos

1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.2. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.3. www.lensor.lt dizainas ir publikuojama medžiaga yra saugomas autorinėmis teisėmis.

1.4. www.lensor.lt prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra registruoti ar neregistruoti bendradarbiavimo partnerių prekių ženklai.

1.5. Visos kainos internetinėje parduotuvėje www.lensor.lt yra nurodytos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

1.6. Klientas sutinka pateikti informaciją apie save, kuri yra reikalinga produkto įsigyjimui ir pristatymui. Klientas yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.

1.7. Jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių, www.lensor.lt pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas Klientui, gali blokuoti prisijungimą ir vienašališkai atšaukti užsakymą.

1.8. www.lensor.lt pasilieka teisę nepristatyti užsakymo, jei klientas nesumokėjo už prekes.

1.9. Klientas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje www.lensor.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

1.10. Registruodamasis ir prisijungdamas prie www.lensor.lt, klientas sutinka, kad jam bus siunčiami informaciniai pranešimai.

1.11. Asmens duomenų saugumas garantuojamas pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Duomenys yra saugomi ir naudojami tik prekių pirkimu, įskaitant ir rinkodaros kampanijas.

1.12. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Klientą tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

1.13. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti pristatymui ar sąskaitos-faktūros išrašymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo tikslais.

2. Užsakymo tvarka ir sąlygos

2.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

2.2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis kompetentingo gydytojo receptą, nurodantį reikiamas prekių savybes. Klientas užsakymą formuoja vadovaudamasis recepto ir jį konsultavusio gydytojo nurodymais.

2.3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą-faktūrą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų-faktūrų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

2.4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

2.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

2.6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti, gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

2.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

2.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3. Garantija ir grąžinimo sąlygos

3.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

3.2. Nekeičiame kontaktinių lęšių, kuriuos pirkote mūsų internetinėje parduotuvėje be recepto, arba kurie buvo išrašyti ne kvalifikuoto optometristo ar akių gydytojo.

3.3. Nekeičiame ir nepriimame atgal atidarytų kontaktinių lęšių pakuočių.

3.4. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Pardavėjas arba grąžina pinigus Pirkėjui, arba pakeičia prekes analogiškomis. Grąžinimas netaikomas individualiai užsakytiems ir pagamintiems kontaktiniams lęšiams (toriniams, astigmatiniams, multifokaliniams). Šiems kontaktiniams lęšiams taikomos garantinės sąlygos.

3.5. Norėdami grąžinti prekę turite pateikti paraišką panaikinti užsakymą, kuri yra siunčiama paštu arba pristatoma asmeniškai adresu: Gedimino pr. 3A, Vilnius, Lietuva UAB "Vision Express". Paraiškoje turite nurodyti pirkimo datą, užsakymo numerį, priežastį dėl kurios gražinate pirkinį, pirkinio sumą. Gražinama suma pervedami į tą sąskaitą iš kurios buvo padarytas mokėjimas.

3.6. Gražinami kontaktiniai lęšiai turi būti: neatidaryti (neatidaryta dėžutė, lęšių konteineriukas ir /arba pakuotė); turi būti originalioje pakuotėje ir būti tinkamas pardavimui.

3.7. Gražinant produktus visas išlaidas padengia Paslaugų gavėjas.

3.8. UAB "Vision Express" pinigus perveda atgal per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, ekspertizės tyrimo rezultatų (jei jie buvo daromi) ir prekių gavimo.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Visos internetinėje parduotuvėje www.lensor.lt parduodamos prekės yra iš oficialių tiekėjų.

4.2. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

4.3. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

4.4. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

4.5. Parduotuvė pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

4.6. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

4.7. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

4.8. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Parduotuvė įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Parduotuvė arba grąžina pinigus Klientui, arba pakeičia prekes analogiškomis.

5. Prekių pristatymas

5.1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą ir teisingus kontaktinius duomenis, būtinus prekių pristatymui. Jeigu užsakymo metu nurodyti neteisingi asmens kontaktiniai duomenys ir prekės pristatomos ne tam asmeniui arba atsiimamos iš pasirinkto optikos salono arba paštomato ne to asmens, kuris pateikė užsakymą ir apmokėjo jį, visa atsakomybė tenka pirkėjui.

5.2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.4. Prie kiekvienos prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje. Ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali kisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsiuntimo laikas.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Klientas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

5.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo:

  • Pristatymas į pasirinktą optiką - nemokamas.
  • Pristatymas į pasirinktą LP Express paštomatą - nemokamas perkant už 10,00 Eur ir daugiau. Kitu atveju - 1,00 Eur.
  • Pristatymas į namus per LP Express kurjerį - nemokamas perkant už 10,00 Eur ir daugiau. Kitu atveju - 1,45 Eur.


Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.